به خوابگاه‌های دانشجویی برویم

شروین میرزایی – اتاقی در خوابگاه دانشجویی، آمادگی برای تجربه زندان؟ گزارشی در مورد وضعیت زیست، تغذیه، بهداشت و ایمنی در خوابگاه‌ها.