تصویب CFT در مجلس و افسانه “رهبر سازش ناپذیر”

علی افشاری − نامه دفتر رهبری در باره پیوستن به سازمان میان‌دولتی ویژه اقدام مالی (FATF)، به خوبی روشن می‌سازد که تصمیم اصلی در این مورد در هسته سخت قدرت گرفته شده، اما به مانند همیشه مسئولیت نباید بر عهده ولی فقیه باشد.