رئیس انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی از فعالیت غیرقانونی بیش از ۳ هزار پزشک در تهران خبر داد. علی بیژنی به رسانه‌های داخلی گفته است: «متأسفانه بیش از ۳ هزار پزشک در پایتخت فعالیت دارند که عمل‌های غیرقانونی زیبایی انجام می‌دهند و بسیاری از این افراد به طور مثال جراحی بینی در کوریکولوم آموزشی آنها قرار ندارد ولی متأسفانه دست به چنین اقدامی می‌زنند.» به گفته رئیس انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی، برخی از پزشکان عمومی، جراحان عمومی، ارتوپد و بیهوشی و حتی افراد غیر پزشک در تهران جراحی‌های پلاستیک انجام می‌دهند و این امر سبب شده که شکایت‌ها در این زمینه در پزشکی قانونی افزایش بیابد.