ترکیه ۹۰ نفر را به اتهام همکاری با پ‌ک‌ک بازداشت کرد

عملیات بازداشت افراد پ‌ک‌ک در ۸ استان ترکیه ادامه دارد. در هفته اخیر ۱۴۰ نفر از اعضای حزب دموکراتیک خلق‌ها نیز در ترکیه بازداشت شدند.