تغییرات اقلیمی: برای اصلاحات تدریجی برنده نوبل اقتصاد وقت نداریم

اضطرار مسأله تغییرات آب و هوایی امروز از هر زمان دیگری روشن‌تر است. ما نیازمند چشم‌اندازی جسورانه برای آینده‌ای خوب و قابل زیست و البته برنامه‌ای سیاسی برای دستیابی به آن هستیم.