داعش به عملیات پراکنده تروریستی رو آورده است

شبکه‌ای از ستیزه‌جویان داعش در سرزمین‌های اشغالی با حملات چریکی، غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهند. در مناطق محدودی نیز سازماندهی خود را تجدید می‌کنند.