داعش ۱۳۰ خانواده را در شرق رود فرات ربود

بیشتر اعضای ۱۳۰ خانواده ربوده‌شده از اردوگاه البحره زنان هستند. عده‌ای از آنها زنانی که از داعش جدا شده‌اند و عده‌ای دیگر همسران سابق اعضای داعش که از دیگر کشورها به سوریه آمده‌اند.