اعتصاب سراسری معلمان در ایران

معلمان علاوه بر خواسته‌های صنفی همچون افزایش دستمزدها و اجرای قانون رتبه‌بندی، خواستار آزادی همکاران زندانی خود و توقف خصوصی‌سازی آموزش هستند.