روزنامه‌نگاران در زمانهٴ سر به نیست شدن

الیاس خوری – مورد جمال قاشقجی: با شهروندان چنین رفتار می‌کنند. این است سرنوشت مخالفان و معترضان در این زمانه سیاه.