اعتصاب سراسری معلمان ایران وارد دومین روز خود شد

معلمان برای افزایش حقوق و آزادی معلمان زندانی اعتصاب کرده‌اند. در برخی از شهرها دانش‌آموزان با معلمان همراه شده‌اند. یک معلم بازداشت شد.