آیا سلبریتی‌ها به بهشت می‌روند؟

حمید جامی اصل − در ایران دروغ رواج یافته و ارزش‌های انسانی سقوط کرده. در پدیده سلبریتی‌های ایرانی هم رواج دروغ را می‌توان یافت و هم سقوط ارزش‌های انسانی را، جلوه‌ای از سیاست دروغ در ایران.