افزایش فشارها بر دولت استرالیا به خاطر نگهداری از کودکان پناهجویان در جزیره نائورو

صدها نفر در استرالیا در تظاهراتی مقابل پارلمان این کشور درخواست کردند که دولت سیاست فرستادن پناهجویان به مناطق دورافتاده اقیانوس آرام را متوقف کند.