آمریکا ۲۰ بانک، نهاد مالی و شرکت ایرانی را تحریم کرد

برخی از این شرکت‌ها و مؤسسات مالی در تملک بسیج مستضعفان قرار دارند و زیر نظر سپاه اداره می‌شوند.