خشکسالی در ایران مهاجرت به استان‌های شمالی را افزایش داده

گسترش خشکسالی در ایران با پدیده مهاجرت اقلیمی همراه است. این مهاجرت بر جمعیت مناطق کمتر خشک و حاشیه‌نشینی می‌افزاید.