امیر فتاحیان مدیرعامل شرکت شهربان شهرداری تهران از افزایش دو برابری آمار دستفروشان طی سه سال گذشته خبر داده است. به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران، ایلنا، او مدعی شده که بخشی از دستفروشان «به صورت شبکه‌ای کار می‌کنند و ماهانه شش میلیون تا ۱۵ میلیون تومان درآمد دارند». او بدون بیان جزئیات بیشتر برخورد خشن ماموران شهرداری با دستفروشان را مربوط به این گروه دانسته و گفته «دستفروشان نیازمند از طرح ساماندهی استقبال می‌کنند». فتاحیان همچنین در باره جمع‌آوری اموال دستفروشان هم گفته که تنها اموال آن دسته از دستفروشانی که «سد معبر» می‌کنند، جمع‌آوری می‌شود و این اقدام هم «نوعی جریمه و هشدار به شمار می‌آید». حسن حبیبی دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، از تشکل‌های کارگری وابسته به دولت، اما در واکنش به این اظهارات ۹۵ درصد دستفروشان در تهران را «نیازمند» دانسته که به دلیل عدم وجود نگاه «عدالت محور در جامعه» به این شغل روی آورده‌اند. او گفته که نگاه مسئولان به آنچه که سدمعبر عنوان می‌کند، تبعیض آمیز است و با این عنوان تنها حقوق شهروندی دستفروشان فقیر ضایع می‌شود و ثروتمندان در برابر قوانین سد معبر مصونیت دارند. نعمت احمدی، وکیل دادگستری هم بدون بیان جزئیات گفته که طبق برخی آمار دستفروشی ۵۹ درصد افزایش پیدا کرده است. او در ادامه ضبط اموال دستفروشان را «حق ماموران سد معبر شهرداری» دانسته است و گفته که این به معنای «تصاحب و یا آسیب‌زدن به اموال دستفروشان نیست».