حذف لبنیات از سفره مزدبگیران: سن پوکی استخوان به زیر ۴۰ سال رسید

قیمت لبنیات از آغاز سال جاری بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته و سرانه مصرف لبنیات در ایران به زیر ۷۰ کیلوگرم رسیده. گرانی لبنیات را از دسترس کارگران خارج کرده است.