کانون نویسندگان ایرانی در بیانیه‌ای با اشاره به تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان ایران در روزهای ۲۲ و ۲۳ مهر و اعتصاب رانندگان کامیون و کامیونداران که از یکم مهر آغاز شد و ۲۱ روز به درازا کشید، اعلام کرده اعتراض به شرایط کار و استفاده از ابزار تحصن و تجمع و اعتصاب برای رسیدن به خواست‌ها، حق همگان در همه‌ مشاغل است. در بخشی از بیانیه کانون نویسندگان ایران آمده است: «نمی‌توان کسی را به دلیل بهره بردن از تجمع، تحصن و اعتصاب بازخواست و بازداشت کرد چه رسد به حبس و اعدام. این شیوه به حدی محق است که حتی حاکمیت ایران نیز به عناوین واقعی کار ندارد نمی‌گوید چون اعتصاب کردی، چون تحصن و تجمع کردی، چون نیازهایت را فریاد زدی پس محکومی، نه؛ آن را به «بر هم زدن امنیت ملی»، «فساد فی‌الارض»، «محاربه»، «اخلال در نظم عمومی» و ... نام‌گذاری می‌کند، اتهام می‌زند و با این اتهام محاکمه می‌کند.» کانون نویسندگان ایران در ادامه می‌نویسد: «هر جا و هر زمان که دولتی ناتوان از پاسخ دادن به نیازها و خواست‌های مردم باشد از هر اعتراض احساس ناامنی می‌کند. در واقع امنیت او است که به خطر می‌افتد وگرنه آزادی بیان و حق اعتراض و تشکل و تجمع و به عمل درآوردن آنها بر امنیت جامعه، بر حفط منافع مردم، بر انسجام میان آنها می‌افزاید.»