فرشید هکی به روایت یکی از دوستانش

پویان اراکی − فرشید چپ بود و مقدم بر هر چیز دموکرات. این که او خودسوزی کرده باشد، باورکردنی نیست. حتی در مسافرت‌ها هم او را تعقیب می‌کردند.