اطلاعات سپاه هاشم خواستار را بازداشت و در بیمارستان روانی بستری کرد

نیروهای امنیتی این فعال صنفی معلمان در مشهد را در مقابل ورودی باغ شخصی‌اش بازداشت کردند. خانواده او می‌گوید پس از یک روز بی‌خبری معلوم نیست که چرا او را به یک بیمارستان روانی برده‌اند.