جنایات و مکافات: چرا اعدام سبب کاهش جرم نمی‌شود؟

معین خزائلی- همچنان تعداد قابل توجهی از نظام‌های حقوقی که مجازات اعدام را در قوانین خود نگه داشته و آن را اجرا می‌کنند، عامل «بازدارندگی» و «ترس از افزایش میزان جرم و جنایت» را از جمله علل عدم لغو این مجازات و اصرار به اجرای آن عنوان کرده و تبلیغات خود را نیز معطوف به گسترش این دیدگاه در جامعه می‌کنند. حال سوال این است که اساسا یافته‌های جدید علم جرم‌شناسی چگونه توانسته است نادرست بودن ادعای بازدارندگی مجازات اعدام را ثابت کند؟