هزینه خانوار: ۲,۵ برابر درآمد یک کارگر ایرانی

دریافتی ماهانه بیش از ۸۰ درصد کارگران ایران کمتر از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. دستمزد کارگران فقط یک سوم هزینه خانوار را پوشش می‌دهد.