«فرانسه یک دیپلمات ایرانی را اخراج کرده است»

رویترز نوشته دیپلمات ایرانی که مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی بوده در ارتباط با ماجرای حمله به گردهمایی مجاهدین خلق چندین هفته پیش از فرانسه اخراج شده است.