در ادامه اعتراضات کشاورزان استان اصفهان، یکشنبه ششم آبان کشاورزان کوشک تجمع کردند. آنها تراکتورهایشان را در میدان ورودی شهر پارک کردند و به نشانه اعتراض چادر به پا کردند. دور تازه اعتراضات کشاورزان استان اصفهان از مهر امسال آغاز شده است. کشاورزان در شهرهای مختلف این استان از آن زمان هر روز تراکتورهای خود را در یکی از میادین ورودی شهر پارک می‌کنند و گاه نیز شبانه در همان محل چادر می‌زنند. استاندار اصفهان پیشتر وعده کرده بود با اجرای طرح بازچرخانی آب، مشکل کشاورزان برای کشت پائیزه را برطرف کند. این طرح اما با مخالفت نمایندگان روبرو شده است. کشاورزان می‌گویند که دولت در باره کمبود آب برای کشاورزی «دروغ» می‌گوید و آب زاینده‌رود را به بخش نظامی و صنایع فولاد و سرامیک اختصای داده است. حسن کامران نماینده اصفهان نیز گفته که وزارت نیرو سهم آب کشاورزان را به بخش نظامی و صنعتی فروخته است.