بولسونارو: سرنوشت برزیل را زیر و رو می‌کنیم

نامزد راست افراطی بیش از ۵۵ درصد آرا را به دست آورد. بولسونارو گفت ناز و غمزه سوسیالیسم و کمونیسم و چپ‌گرایی غیر قابل تحمل است. ترامپ پیروزی او را تبریک گفت.