عبدالفتاح سلطانی به زندان برگشت

دادستانی تهران آزادی مشروط این وکیل زندانی را بررسی می‌کند. وکیل سلطانی خبر داده که وزارت اطلاعات مخالفت کرده. نظر زندان اما مساعد است.