پروژه درباری کردن حوزه‌ها و مراجع تقلید

اکبر گنجی − آیت الله خمینی پروژه دولتی کردن دین را آغاز کرد و آیت الله خامنه‌ای آن را گسترش فراوانی داد و تا اعماق پیش برد.