وزارت بهداشت ایران داروهای شیمی درمانی خارجی را از پوشش بیمه خارج کرد

وزارت بهداشت و درمان به بهانه حمایت از تولید داخل، داروهای خارجی شیمی درمانی را از پوشش بیمه خارج کرده. یک نماینده مجلس این تصمیم را نگران کننده خواند.