کشاورزان اصفهانی به دلیل بیکاری مهاجرت می‌کنند

ممنوعیت کشت، کشاورزان اصفهانی را بیکار کرده، آنها به ناچار از شهرهای مختلف به مرکز استان کوچ می‌کنند و یا برای دریافت حداقلی تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفتند.