تشدید نابرابری اقتصادی در ایران: سیاست‌های اقتصادی دولت چگونه فقرا را فقیرتر کرد؟

دهک دهم در سال ۹۶، ۵۷ برابر دهک اول برای آموزش هزینه کرده است. نسبت هزینه سلامت این دو نیز در این سال ۲۳ بوده است. طی شش سال (۹۰ تا ۹۶) هزینه دهک دهم حداقل دو برابر بیشتر شده در حالیکه دهک اول از هزینه‌هایش کاسته.