مرزنشینان استان کردستان ۱۵ میلیون لیتر گازوئیل صادر کرده‌اند

دولت به مرزنشینان فراورده‌های نفتی عرضه می‌کند تا آن را به کشورهای همسایه بفروشند. مرزنشینان در منطقه کردستان تا آبان امسال ۱۵ میلیون لیتر گازوئیل به شمال عراق فروختند.