آقای برشت و روزگار ما

این مقاله همچون آقای برشت که ادعا می‌کند “آدم آدم است” این ادعا را دارد که خواندن/تماشای آثار آقای برشت ما را به کار می‌آید.