پیمانکاران دستمزد کارگران شهرداری‌ها را پرداخت نمی‌کنند

کارگران شهرداری شادگان هشت ماه دستمزد معوق دارند، در سنندج دستمزد کارگران طی پنج ماه گذشته پرداخت نشده است. تغییر پیمانکار موجب ابهام در پرداخت مطالبات کارگران شهرداری الوند شده است.