#اعتراضات: دستمزد شش ماه گذشته کارگران شهرداری خنافره پرداخت نشده است

کارگران قطار شهری اهواز برای دومین روز پیاپی تجمع کردند. در خنافره نیز کارگران شهرداری دست از کار کشیدند. رئیس شورای شهر سنندج هم تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران را تائید کرد.