چهارمین روز اعتراض کارگران فولاد اهواز: «نه قاضی، نه دولت، نیستند به فکر ملت»

کارگران فولاد اهواز مقابل ساختمان استانداری شعار دادند: «فولاد، هفت‌تپه/ کارگران متحد» تا به فراخوان همبستگی کارگران نیشکر هفت‌تپه پاسخ بدهند.