از وجاهت قم تا قداست روحانیان حوزه

س. اقبال – زنان کاسب در اطراف حرم حضوری فعال دارند. قم به تعبیر مردم، هم شهر زیارت است و هم شهر سیاحت. سیاحت نیز در قم، هم فال است و هم تماشا.