۹۸ معلم بازداشت، احضار یا تهدید شدند

۳۰ معلم احضار و بازجویی شدند. بیش از ۵۰ معلم دیگر نیز پیام تهدیدآمیز دریافت کردند. شورا هماهنگی کانون‌های صنفی معلمان خواستار آزادی بدون قید و شرط معلمان بازداشتی و توقف خط سرکوب فعالان صنفی حقوق معلمان شد.