«سه هزار تومان قند، دو هزار تومان خیار شور»

سهراب رضایی − این یک گزارش میدانی از یک محله کارگری و فقیرنشین در اطراف تهران است. مشاهدات آن قابل تعمیم به محله‌های مشابه است. موضوع: گذران زندگی در زمانه تنگدستی.