قطع‌نامه اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران در کمیته مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد

به موجب این قطعنامه جمهوری اسلامی ایران موظف است بازداشت‌های خودسرانه را متوقف کند. از اعدام و نقض آزادی بیان و مذهب نیز اظهار نگرانی شده.