بازداشت اعضای یک نهاد فرهنگی در ترکیه

نیروهای امنیتی ترکیه ۱۲ فعال فرهنگی، از جمله دو چهره برجسته دانشگاهی را در چارچوب پرونده عثمان کاوالا، فعال مدنی و تجاری ترکیه و سازمان فرهنگی او بازداشت کردند.