روایتی از هزاران روایت کودکان بی‌هویت مادران ایرانی

مرداد سال گذشته ده‌ها تن از زنان ایرانی که به دلیل ازدواج با مردان غیرایرانی فرزندانی فاقد تابعیت و مدرک شناسایی دارند در مقابل مجلس تجمع کردند. کسی از مسئولان حاضر به گفت‌وگو با تجمع‌کنندگان و رسیدگی به مطالبات آنان نشد.