کارگران معترض هفت‌تپه پشت سر روحانیون نماز نخواندند

کارگران در هجدهمین روز اعتصاب خود یک بار دیگر برای آزادی نمایندگانشان مقابل فرمانداری تجمع کردند. سفره مشترک نان و خرما نمایشی از همبستگی بود.