نگرانی کارگران گل‌چشمه از سرنوشتی مشابه هفت‌تپه

بنیاد مستضعفان استان گلستان، گل‌چشمه از شرکت‌های تابعه خود را برای جبران هزینه‌های دو شرکت بحرانی دیگر با آن‌ها ادغام کرده و اکنون می‌خواهد آن را خصوصی کند. کارگران نگران و معترض‌اند.