کارگران نیشکر هفت‌تپه برای دومین بار به محل برگزاری نماز جمعه رفتند

اسماعیل بخشی یکی از اعضای مجمع نمایندگان کارگری همچنان در مکان نامعلوم نگهداری می‌شود.برای کارگرانی که بازداشت شدند، پرونده امنیتی تشکیل شده است.