فضل روشنفکران

رضا شکوه‌نیا – موضوع این مقاله تبارشناسی روشنفکری ایرانی و تعیین جایگاه روشنفکران در نظام فضیلت است، فضیلت در معنای برتری و تبعیض. فضل روشنفکران موضع انتقادی در برابر این نظام است.