در باره‌ی «ما» و «ماها»

داریوش آشوری − چه چیزی «ماها» را به هم می‌پیوندد و از آن یک «ما» می‌سازد و خود به خود در برابرِ «دیگری» و «دیگران» می‌گذارد؟ پاسخ به مقاله “فضل روشنفکران” رضا شکوه‌نیا