دولت تونس برابری زن و مرد در ارث را تصویب کرد

کابینه تونس لایحه برابری زن و مرد در ارث را روز جمعه ۲۳ نوامبر/ دوم آذر تصویب کرد. این قانون بعدا به پارلمان این کشور فرستاده می‌شود تا پس از بررسی، در صورت تصویب به صورت قانون در‌آید.