افزایش تورم: آیا حقوق‌ها افزایش خواهند یافت؟

نرخ تورم در آبان‌ نسبت به ماه گذشته افزایش داشته. برخی از نمایندگان مجلس پیشنهاد افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال آینده را داده‌اند.