تولید نفت عربستان به بالاترین میزان رسید

عربستان سعودی در سیاستگذاری نفتی به دلیل معافیت هشت کشور از تحریم نفتی ایران دچار سردرگمی شده. ایالات متحده با افزایش فشار بر این کشور خواستار حفظ وضع موجود است.