مرکز آمار ایران: آمارگیری بانک مرکزی مصیبتی بیش نیست

آمار بانک مرکزی میزان اندک افزایش حقوق را توجیه می‌کند. آمار مرکز آمار اما تبعیض بین شهرهای بزرگ و کوچک را آشکار می‌سازد. در این میان فقط کارگران و کارمندان ضرر می‌کنند.