خانه، ناامن‌ترین محل برای زنان دنیا است

بر اساس پژوهشی که سازمان ملل نتایج آن را منتشر کرده خشونت علیه زنان بیشتر توسط نزدیکان انجام می‌شود و زنان غالباً در خانه خودشان امنیت ندارند.